Jezične i književne preporuke - Slava Rosandić, prof.

Kolegij je namijenjen širokoj čitalačkoj publici;  korisnicima otvorena duha koje resi jezikoslovna radoznalost i neupitna ljubav prema bogatoj jezičnoj praksi hrvatskoga jezika; te im je u naravi potreba usmjerena ka  skrbi o materinskome standardnom jeziku.

Dijapazon tema vrlo je šarolik - od stručnih pravopisnih, gramatičkih, leksičkih, sintaktičkih i semaničkih preporuka - do stilističkih, komunikacijiskih  i književnih nepretencioznih savjeta i zanimljivosti te aktualnih tema vezanih uz nakladničku djelatnost i koncipiranje znanstvenih članaka.

Uzgredice rečeno -- kolegij teži promicanju jezične kulture, te osnažuje  želju da živa hrvatska riječ prodre do čitatelja i posluži mu u svrhovitome naumu.