Osnove uredskog poslovanja, administrativni stil i javno komuniciranje (J. Miličević)

           ''Osnove uredskog poslovanja, administrativni stil i javna komunikacija' je predmet koji daje, 'polaznicima' i 'drugima korisnicima, 'spoznaje' i 'znanja' o državi, sustavu javne vlasti, značaju i funkcioniranju državne administracije, komunikološkim vještinama i vrlinama, te administrativnom oblikovanju pismena u obavljanju zadaća i primjeni ovlasti u policijskoj zajednici. Uz to  'znatno' im olakšava 'uključivanje' 'proces rada' na radna mjesta na koja će biti raspoređeni,  te im  pruža  'značajnu potporu' u pripremi polaganja 'Državnog stručnog ispita' 'kojega imaju obvezu položiti u ministarstvu nadležnom za poslove upravne, ali  tek 'nakon' zasnivanja radnog odnosa, ako hoće  zadržati radni odnos u policijskoj službi. Ali ne samo iz ovog predmeta..