Služba za koordinaciju i provođenje projekata i istraživanja

Voditeljica: Iva Balgač

Kontakt-tel: +385 1/2426 307

E-mail: szkint@mup.hr

Služba za koordinaciju i provođenje projekata i istraživanja prati natječaje i pozive za provođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije.

Služba priprema dokumentaciju i koordinira prijavu tih projekata, sudjeluje u realizaciji tih projekata, samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama te priprema dokumentaciju i izvješća o provedbi tih projekata.

Surađuje s međunarodnim partnerima i državnim tijelima i institucijama na pripremi i provedbi infrastrukturnih i drugih projekata; priprema dokumentaciju i izvješća o provedbi tih projekata.

Osim toga Služba koordinira provođenje stručnih i znanstvenih istraživanja i projekata, pruža administrativnu pomoć u provođenju tih istraživanja i projekta ustrojstvenim jedinicama Policijske akademije.

Služba prati razvoj i najnovija dostignuća u području novih tehnologija i inovacija te predlaže njihovu implementaciju u radne procese Ministarstva, vodi evidenciju svih projekta koji se provode u okviru Policijske akademije; vodi evidenciju stručnih i znanstvenih istraživanja.