Partneriteti për Arsim (ALBANSKI) - mbajtësi Nives Dvorski

Grb

Programi rajonal i trajnimit në fushën e kontrollit të zbatimit të ligjit “Partneritet për Arsim” fillimisht u krijua në vitin 2013 për të ndarë përvojën e Kroacisë në lidhje me kriteret ne fushën e sundimit te ligjit për pranimin në Bashkimin Europian (BE) me vende të tjera të rajonit që aspironin antarësimin në BE. Specifikisht, programi është fokusuar në metodat për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin e sofistikuar, duke u zgjeruar edhe me një nismë për të krijuar rrjete rajonale të agjencive të kontrollit të zbatimit të ligjit si dhe për përmirësuar informacionin policor dhe hetimet.

Aktualisht, fokusi i programit është ndarja e informacionit ndërmjet Kroacisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës (Sh.B.A) dhe vendeve pjesëmarrëse të Ballkanit Perëndimor si dhe fuqizimi i kapacitetit rajonal për të luftuar krimin transnacional, korrupsionin dhe terrorizmin. Kurset e trajnimit janë krijuar për të zhvilluar dhe përforcuar aftësitë e kërkuara për të kryer hetime efektive transnacionale. Krijimi i marrëdhënieve dhe rrjeteve ndërmjet pjesëmarrësve rrit bashkëpunimin ndërmjet vendeve duke shtruar rrugën për koordinimin e hetimeve të ardhshme rajonale. Ekspertë nga Kroacia dhe SHBA janë përfshirë vazhdimisht në zhvillimin dhe zbatimin e kurseve të trajnimit që prej krijimit të programit.

Koha për qasje unilaterale kundrejt hetimit të rrjeteve transnacionale kriminale dhe terroriste ka kaluar. Përparimet në teknologji(internet/dark net [rrjeti i errët], rrjetet shoqërore, komunikimi celular, printimi 3D) dhe konektiviteti global e bëjnë më të lehtë bashkëpunimin ndërkufitar të rrjeteve kriminale. Sfidat që sjellin rrjetet transnacionale kriminale dhe terroriste të ditëve të sotme kërkojnë një formë të përparuar policimi për të cilën nevojitet një qasje ndërinstitucionale nga oficerë të cilët njohin metodologjinë dhe teknologjinë moderne. Parimet e “Kodit të Vjetër” mund të shërbejnë ende kur vjen puna tek çështjet etike dhe disiplinore por në mënyrë që të përballen me sukses me sfidat moderne, edhe agjencitë e kontrollit të zbatimit të ligjit duhet të evoluojnë – duke vënë në jetë një kulturë të ndarjes së informacionit dhe bashkëpunimit të ngushtë për të adresuar në mënyrë efektive kërcënimet komplekse me të cilat përballet bota sot.

Partnership For Education (ENGLISH) - coordinator Nives DvorskiThe regional law enforcement training program “Partnership for Education” was initially designed in 2013 to share Croatia’s experience with European Union (EU) rule of law accession requirements with other countries in the region aspiring to EU membership. Specifically, the program has focused on methods in combating sophisticated organized crime and corruption, augmenting an initiative to establish regional law enforcement networks, and furthering law enforcement criminal intelligence and investigations.

Currently, the program’s focus is to enhance information sharing between Croatia, the United States (U.S.) and participating Western Balkan countries, and to strengthen regional capacity to combat transnational crime, corruption, and terrorism. Training courses are designed to develop and enhance the skills required to conduct effective transnational crime investigations. Establishing relationships and networks between participants ultimately increases cross-border collaboration, paving the way for coordination on future regional investigations. Subject matter experts from Croatia and the U.S. have been continuously involved in the development and implementation of the training courses since the inception of the program.

The time for a unilateral mindset towards investigating transnational criminal and terrorist networks has long past. Advancements in technology (internet/dark net, social media, mobile communication, 3D printing) and global connectivity make it easier for criminal networks to operate cross borders.  The challenges posed by present day transnational criminal and terrorist networks require an evolved form of policing that calls for a multidisciplinary approach by officers who are versed in modern methodology and technology. The “Old Code” principles may still serve a purpose when it comes to ethical and disciplinary matters, but in order to successfully combat modern challenges, law enforcement agencies must evolve as well – adopting a culture of information sharing and close coordination to effectively address increasingly complex threats facing the world today. 


Instructor: Nives Dvorski

Partnerstvo za obrazovanje (HRVATSKI) - nostitelj Nives Dvorski


Regionalni program obuke za provedbu zakona "Partnerstvo za obrazovanje" prvotno je dizajniran u 2013 za razmjenu iskustva Hrvatske o zahtjevima po pitanju vladavine prava kod pristupanja Europskoj uniji (EU), s drugim zemljama u regiji koja teži članstvu u EU. Konkretno, program se usredotočio na metode suzbijanja sofisticiranog organiziranog kriminala i korupcije, čime se povećava inicijativa za uspostavu regionalnih mreža za provedbu zakona, te promicanje obavještajnog rada i istrage kaznenog progona.

Trenutačno je fokus programa poboljšanje razmjene informacija između Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i zemalja učesnica sa zapadnog balkana, te jačanja regionalnih kapaciteta za borbu protiv transnacionalnog kriminala, korupcije i terorizma. Obuke za osposobljavanje osmišljene su za razvijanje i poboljšanje vještina potrebnih za provođenje djelotvornih transnacionalnih kaznenih istraga. Uspostavom odnosa i mreža među sudionicima u konačnici se povećava prekogranična suradnja, čime se utire put koordinaciji u budućim regionalnim istragama. Od početka programa, Hrvatski i Američki stručnjaci po oblastima su u kontinuitetu uključeni u razvoj i provedbu obuka osposobljavanja.

Vrijeme jednostranog razmišljanja prema istraživanju transnacionalnih kriminalnih i terorističkih mreža odavno je prošlo. Napredak u tehnologiji (Internet/dark net, društveni mediji, mobilne komunikacije, 3D ispis) i globalna povezivost olakšavaju kriminalnim mrežama prekogranično djelovanje.  Izazovi koje danas predstavljaju transnacionalne kriminalne i terorističke mreže zahtijevaju razvijeni oblik policijskog rada koji poziva na multidisciplinarni pristup časnika koji su vješti u modernoj metodologiji i tehnologiji. Principi "starog zakona" još uvijek mogu služiti svrsi kada je riječ o etičkim i disciplinskim pitanjima, ali kako bi se uspješno suočili s modernim izazovima, agencije za provedbu zakona moraju se razviti kao i – usvojiti kulture razmjene informacija i bliske koordinacije radi učinkovitog rješavanja sve složenijih prijetnji sa kojima se danas svijet suočava.
Nastavnik: Nives Dvorski