MODUL 1. PODMODUL 1. četvrti dio: Osvježavanje znanja i novosti u sustavu analize rizika, te primjena analitičkog alata - GIS u praksi

Cilj seminara je osposobiti polaznike za usvajanje novih i obnavljanje prethodno stečenih znanja i vještina iz područja analize rizika, uključujući ulogu  „Analiza rizika“ na Nacionalnom informacijskom sustavu za upravljanje državnom granicom, koje će uspješno primjenjivati u zadanim svakodnevnim poslovima te prenositi drugim polaznicima, u skladu sa Zajedničkim temeljnim kurikulumom za osnovno osposobljavanje službenika granične policije (Common Core Curriculum – CCC) u EU-u Agencije za europsku obalnu i graničnu stražu (Frontex).

Također, polaznici će steći znanja o analitičkom alatu GIS te kako ga primijeniti u praksi.

MODUL 1. treći dio: Pregled analitičkih alata i novi analitički dokumenti

Cilj seminara je osposobiti polaznike za usvajanje novih i obnavljanje prethodno stečenih znanja i vještina iz područja analize rizika koje će uspješno primjenjivati u zadanim svakodnevnim poslovima te prenositi drugim polaznicima, u skladu sa Zajedničkim temeljnim kurikulumom za osnovno osposobljavanje službenika granične policije (Common Core Curriculum – CCC) u EU-u Agencije za europsku obalnu i graničnu stražu (Frontex).
Također, polaznici će steći znanja o dostupnim analitičkim alatima te biti upoznati s novim analitičkim dokumentima koji se uvode u sustav analize rizika u graničnoj policiji.
Nakon provedene edukacije polaznici će biti osposobljeni i za korištenje aplikativnog rješenja za ulogu „Analiza rizika“ na Nacionalnom informacijskom sustavu za upravljanje državnom granicom.

MODUL 1. - CIRAM metodologija, analitički alati analitičke tehnike i analitički dokumenti

Cilj edukacije je da polaznici (policijski službenici za analizu rizika) usvoje potrebna znanja o sustavu upravljanja rizicima u graničnoj policiji, sustavu analize rizika u graničnoj policiji, obavještajnom ciklusu u graničnoj policiji, modelu analize rizika CIRAM te potrebne vještine za primjenu istih u svrhu procjenjivanja rizika i izrade analitičkih proizvoda.

MODUL 1. - drugi dio: Novi analitički dokumenti i tehnike

Cilj edukacije je da polaznici steknu znanja o novim analitičkim dokumentima koji se izrađuju temeljem Upute za izradu analize rizika u graničnoj policiji i da budu osposobljeni za njihovu izradu.
Nakon provedene edukacije polaznici će biti osposobljeni i za korištenje aplikativnog rješenja primjene i dostupnosti tih analitičkih dokumenata kroz Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom i prenošenje znanja o novim analitičkim dokumentima te o upotrebi izrađenog aplikativnog rješenja primjene i dostupnosti analitičkih dokumenata kroz Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom.

MODUL 2. Podmodul 1. - drugi dio-Uputa za izradu analize rizika u graničnoj policiji 2020. g

Cilj obuke je da policijski službenici za anlizu rizika u policijskim postajama steknu znanja za izradu i upotrebu novih analitičkih dokumenata sukladno Uputi zaizradu analize rizika u graničnoj policiji, da budu osposobljeni za izdaru anailtičkih dokumenata, te upotrebu izrađenog aplikativnog rješenja primjene i dostupnosti analitičkih dokumenata kroz Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom.